Tải Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Xuất phát từ thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công còn nhiều bất cập nhƣ đã nêu. Tôi lựa chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công” làm đề tài nghiên cứu của mình. 

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Nội dung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã đƣợc nhiều tác giả nói đến thông qua các luận văn, luận án, bài báo, tạp chí. Sau đây, tôi xin trình bày một số luận văn, luận án, bài báo nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

1.3 Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu tổng quát là tìm ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công.

Bạn đang xem: Tải Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công – Word, PDF (Miễn phí)

1.4 Các câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu

Những lý luận chung của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất là gì?

Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công đang được thực hiện như thế nào? Có những ưu điểm gì? Còn những vấn đề bất cập gì cần phải hoàn thiện?

Cần phải có những giải pháp nào để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công?

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị

Phạm vi nghiên cứu

 • Về nội dung: Đề tài nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, dưới góc độ kế toán tài chính, luận văn nghiên cứu sự tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp trong kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản pharm tại Công ty
 • Về thời gian: Đề tài sử dụng số liệu kế toán thực tế của Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công trong quý 1 năm 2016
 • Về không gian: Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tiếp cận thông tin

Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp xử lý phân tích dữ liệu

1.7 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

Về mặt lý luận: Đề tài phân tích và hệ thống hóa cơ sở lý luận kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp sản xuất xi măng nói riêng.

Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công là một sản phẩm khoa học có ý nghĩa cho nhiều đối tượng.

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

 • Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ kế toán tài chính
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ kế toán quản trị 

2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

 • Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công
 • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

2.3 Một số đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

 • Định hướng phát triển và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công
 • Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty
 • Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công

3. Kết luận

 Luận văn đã đề cập đến những vấn đề cơ bản theo các nội dung sau:

 • Hệ thống hóa và trình bày rõ hơn những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong loại hình doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. 
 • Thông qua nghiên cứu thực trạng về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công. 
 • Đề xuất các nội dung hoàn thiện về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin kế toán tài chính và kế toán quản trị một cách trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ đáp ứng được yêu cầu quản lý của Công ty cũng như yêu cầu của pháp luật.
 • Để hiện thực hóa được các giải pháp đã nêu ra, luận văn đã đề xuất những điều kiện cơ bản thuộc về phía Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công cũng như đối với các cơ quan Nhà nước.
 •  Luận văn muốn nhấn mạnh rằng: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nói chung và tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công nói riêng là vấn đề cần được quan tâm, nghiên cứu thƣờng xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính (2004), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quyển III (QĐ số 234/2003/QĐ-BT, ban hành 6 chuẩn mực đợt III), Nhà xuất bản Tài chính.

Bộ Tài chính (2005), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quyển IV (QĐ số 12/2005/QĐ – BT, ban hành 6 chuẩn mực đợt IV), Nhà xuất bản Tài chính.

Bộ Tài chính (2006), Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, Quyển V (QĐ số 100/2005/QĐ – BT, ban hành 4 chuẩn mực đợt V), Nhà xuất bản Tài chính.

Bộ Tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/Q – BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, Nhà xuất bản Tài chính.

Bộ Tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT- BTC, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, Ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014.

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên —

XEM ONLINE

Tải Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xi măng tại Công ty TNHH sản xuất VLXD Thành Công – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*