Tải Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và với mong muốn được tìm hiểu cách tổ chức cũng như các phương pháp tính giá thành thực tế ở doanh nghiệp, tôi đã chọn “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi” làm đề tài luận văn cho mình.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn nhằm hệ thống những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi.

Bạn đang xem: Tải Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi – Word, PDF (Miễn phí)

Đề tài kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi được thực hiện trên cơ sở số liệu thu thập trong năm 2016.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp quan sát

Phương pháp xử lý, phân tích dữ liệu

2. Nội dung

2.1 Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

 • Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo quy định của một số chuẩn mực kế toán Việt Nam
 • Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
 • Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm theo chế độ kế toán hiện hành
 • Kinh nghiệm kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở một số nƣớc trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

2.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi 

 • Tổng quan về Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
 • Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
 • Nhận xét đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi

2.3 Các đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi

 • Định hướng phát triển Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
 • Nguyên tắc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
 • Các đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi
 • Điều kiện thực hiện giải pháp
 • Những hạn chế trong nghiên cứu và các vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

3. Kết luận

Qua công tác nghiên cứu khảo sát thực tiễn tại Công ty, luận văn đã thu được một số kết quả nhất định:

 • Luận văn đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
 • Luận văn đã khảo sát thực tế kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi, phân tích quy trình sản xuất sản phẩm và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
 • Luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhằm cung cấp thông tin kế toán một cách trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ đáp ứng được yêu cầu quản lý của Công ty cũng như yêu cầu của pháp luật.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Tài chính, 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, NXB Thống kê

TS. Nguyễn Tuấn Duy, TS. Đặng Thị Hòa chủ biên (2010), Giáo trình Kế toán tài chính, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống kê

PGS.TS. Đỗ Minh Thành chủ biên (2009), Giáo trình Nguyên lý kế toán, Trường Đại học Thương mại, NXB Thống kê

Bộ Tài chính (2014), Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Bộ Tài chính (2013), Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

5. Phụ lục

Phụ lục 2.1. Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn

Phụ lục 2.2. Phiếu cấp nguyên liệu Phân hữu cơ khoáng Humico

Phụ lục 2.3. Phiếu cấp nguyên liệu Phân NPK 16-16-8

Phụ lục 2.4. Phiếu cấp nguyên liệu Phân Fito Humico

Phụ lục 2.5. Chứng từ ghi sổ TK 621

Phụ lục 2.6. Sổ chi tiết TK 621

Phụ lục 2.7. Sổ cái TK 621

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên —

XEM ONLINE

Tải Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần phân hữu cơ Humic Quảng Ngãi – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*