Tải Luận văn Điều kiện để đồng tiền Việt Nam thành đồng tiền chuyển đổi – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Thực chất “chuyển đổi VND” là gì? Tại sao nó lại được các nhà hoạch định chính sách quan tâm tìm hiểu, bàn bạc? Và làm thế nào để có thể “ chuyển đổi đồng Việt Nam” thành côn và thực sự đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập, sánh vai cùng các cường quốc kinh tế? Các nhà chính sách, các chuyên gia về tài chính – tiền tệ, các giảng viên… đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau về những vấn đề phức tạp này. 
Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Điều kiện và lộ trình để đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền chuyển đổi” mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong tình hình hiện nay. 

1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài 

Mục đích của đề tài là nhằm áp dụng những kiến thức và cách nhìn nhận tác giả để tiếp cận có hệ thống và khoa học những vấn đề lý luận chung về chuyển đổi tiền tệ và đưa ra những phân tích, đánh giá đồng thời đề xuất lộ trình “ chuyển đổi đồng Việt Nam” trong tương lai. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Về lý luận, đề tài cố gắng tập trung những quan điểm lý luận chủ yếu xung quanh vấn đề thiết lập cơ chế đồng tiền chuyển đổi từ trước đến nay để đưa ra một cái nhìn bao quát về vấn đề này, đặc biệt là phân tích, đánh giá về những ảnh hưởng của chuyển đổi tiền tệ.

Bạn đang xem: Tải Luận văn Điều kiện để đồng tiền Việt Nam thành đồng tiền chuyển đổi – Word, PDF (Miễn phí)

Về kinh nghiệm quốc tế, đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu thực tiễn về nững chuyển đổi tiền tệ của các nước đang phát triển có nhiều nét tương đồng với Việt Nam

Về thực tiễn Việt Nam, đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi thời gian từ năm 1986 đến nay.

1.4 Về phương pháp nghiên cứu 

Đề tài vận dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng kết hợp với các phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, mô hình hoá… dựa trên nguyên tắc kế thừa các kết quả nghiên cứu một cách có chọn lọc gắn liền với thực tiễn Việt Nam.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý luận về tính chuyển đổi của một đồng tiền

 • Khái niệm về đồng tiền
 • Các hình thái chuyển đổi tiền tệ
 • Những điều kiện cần thiết để thiết lập cơ chế đồng tiền chuyển đổi. 

2.2 Những kinh nghiệm chuyển đổi tiền tệ ở một số nước đang phát triển

 • Tình hình chung về  thiết lập cơ chế đồng tiền chuyển đổi trên thế giới
 • Đặc trưng kinh tế chủ yếu của các nước đang phát triển
 • Ảnh hưởng của đồng tiền chuyển đổi lên nền kinh tế

2.3 Một số định hướng và giải pháp nhằm thiết lập cơ chế chuyển đổi cho đồng Việt Nam

 • Lịch sử hình thành đồng Việt Nam
 • Sự cần thiết phải xây dựng cơ chế chuyển đổi cho đồng Việt Nam
 • Một số định hướng và giải pháp nhằm thiết lập cơ chế chuyển đổi cho đồng Việt Nam

3. Kết luận

Cơ chế đồng tiền chuyển đổi, lợi ích, tác hại và những điều kiện tiền đề để tiến hành thành công cùng kinh nghiệm ở các quốc gia cùng như khả năng thiết lập cơ chế này ở Việt Nam, được kết luận như sau:

 • Việc thiết lập cơ chế chuyển đổi cho đồng bản tệ là một trong những nội dung chủ yếu của quá trình tự do hoá ngoại hối.
 • Cùng với những xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế, đồng tiền chuyển đổi đã trở thành nhu cầu khách quan trong quá trình cải cách kinh tế.
 • Chuyển đổi tiền tệ trong điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô kém ổn định, cơ chế thị trường chưa đồng bộ, năng lực cạnh tranh thấp, dữ trữ quốc tế không mạnh là một quyết định sai lầm.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Tiến: Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở- NXB Thống Kê- 2003

Viện Khoa học tài chính: Đồng tiền Việt Nam trong tiến trình trở thành đồng tiền chuyển đổi – Chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu-1996 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Các chính sách điều chỉnh cán cân thanh toán – lý luận và thực tiễn- chuyên khảo- 3/1999

Hương Giang: Có nên sử dụng đồng bản tệ không được tự do chuyển đổi làm đồng tiền thanh toán xuất nhập khẩu? – Tạp chí Ngân hàng 7/1995

Vũ Phương Liên: Quá trình hình thành và phát triển tỷ giá đồng Việt Nam theo hướng thị trường có sự điều tiết vĩ mô- Tạp chí ngân hàng 10/1996

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Kinh tế học trên —

XEM ONLINE

Tải Luận văn: Điều kiện để đồng tiền Việt Nam thành đồng tiền chuyển đổi – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*