Tải Luận án Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo Wiener Zeitung – Cộng hòa Áo – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Cung cấp tổng quan tình hình nghiên cứu: công chúng, công chúng báo chí, công chúng thị trường báo chí – truyền thông, chiến lược, chiến lược phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông, giải pháp, giải pháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông.

Nghiên cứu thực trạng, kinh nghiệm xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo WZ (tham chiếu APA, ORF); khuyến nghị, đề xuất một số ý tưởng cho báo WZ (APA, ORF) nói riêng và các cơ quan/doanh nghiệp báo chí – truyền thông Việt Nam, Cộng hòa Áo, nói chung.

Đề xuất khung lý thuyết mới về nghiên cứu công chúng thị trường báo chí – truyền thông; nghiên cứu chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông; nghiên cứu ứng dụng mô hình các nhóm chiến lược và giải pháp với các cấp độ phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông.

Bạn đang xem: Tải Luận án Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo Wiener Zeitung – Cộng hòa Áo – Word, PDF (Miễn phí)

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo WZ (Cộng hòa Áo).

Phạm vi nghiên cứu

 • Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu chính thức từ năm 2013 – 2016. Thời gian nghiên cứu bổ sung từ năm 2010 – 2012 (kế thừa kết quả nghiên cứu thạc sĩ của tác giả). Do yêu cầu thời gian triển khai một chiến lược kéo dài tối thiểu là 3 năm, vì vậy, tổng cộng thời gian luận án nghiên cứu và kế thừa là từ năm 2010 – 2016.
 • Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng một số nhóm chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo WZ (tham chiếu APA, ORF) tại Cộng hòa Áo.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Được dùng để khảo cứu các công trình khoa học, sách, tài liệu chuyên khảo liên quan đến vấn đề: công chúng/ công chúng báo chí – truyền thông, khách hàng, công chúng thị trường, thị trường/ thị trường báo chí – truyền thông, chiến lược/ chiến lược phát triển công chúng thị trường, giải pháp/ giải pháp phát triển công chúng thị trường.

Phương pháp quan sát thực tế: quan sát thực tế tình hình báo chí – truyền thông Áo, EU, Việt Nam, trực tiếp làm việc với những nhà quản lý/ xây dựng/ điều hành/ tư vấn chiến lược, giải pháp của WZ, APA, ORF, tham dự một số cuộc hội thảo, tọa đàm, trao đổi với các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo, công chúng báo chí – truyền thông của Áo, Việt Nam, quốc tế…từ đó, đúc rút các kinh nghiệm, hệ thống các luận điểm quan trọng phục vụ cho nghiên cứu đề tài.

Phương pháp bảng hỏi anket: WZ phối hợp thuê ngoài Viện nghiên cứu Xa hội và Tư vấn (SORA) cùng điều tra/ khảo sát công chúng thị trường của WZ (tên cuộc điều tra): “Công chúng quyết định các thị trường năm 2015”.

Phương pháp phỏng vấn sâu (PVS): PVS một số chuyên gia, lãnh đạo báo WZ, đơn vị tham chiếu APA, ORF, và một số lãnh đạo các đơn vị/doanh nghiệp báo chí – truyền thông Áo, EU, Việt Nam

Phương pháp thảo luận/ tọa đàm nhóm

2. Nội dung

2.1 Tình hình nghiên cứu và giải pháp

Tình hình nghiên cứu công chúng thị trường báo chí – truyền thông trên thế giới

Tình hình nghiên cứu công chúng trị trường báo chí – truyền thông ở Việt Nam

Tình hình nghiên cứu chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường trên thế giới và Việt Nam

2.2 Cơ sở lí thuyết và thực tiễn

Cơ sở ly thuyết vấn đề nghiên cứu

 • Một số khái niệm cơ bản
 • Cơ sở lý thuyết 

Cơ sở thưc tiễn vấn đề nghiên cứu

 • Cơ sở lịch sử, chính trị, pháp lý
 • Cơ sở kinh tế
 • Cơ sở giáo dục, văn hoa, xã hội
 • Cơ sở khoa học kỹ thuật công nghệ, truyền thông số
 • Cơ sở toàn cầu hóa truyền thông

Vai trò của công chúng thị trường trong việc phát triển kinh tế báo chí – truyền thông

 • Công chúng định vị giá trị sản phẩm báo chí – truyền thông
 • Công chúng là khách hàng của cơ quan báo chí – truyền thông
 • Công chúng quyết định vai trò, vị thế cơ quan báo chí – truyền thông
 • Công chúng là đối tác, đồng tác giả với cơ quan báo chí – truyền thông

2.3 Vấn đề xây dựng chiến lược

Cơ sở khoa học

 • Báo chí – truyền thông Cộng hòa Áo, châu Âu
 • Báo Wiener Zeitung

Cơ sở thực tế

 • Tình hình báo chí – truyền thông thế giới
 • Tình hình báo chí – truyền thông Cộng hòa Áo
 • Cận cảnh một số cơ quan báo chí – truyền thông Cộng hòa Áo

Nhận diện công chúng thị trường Wiener Zeitung (đơn vị tham chiếu APA, ORF)

 • Công chúng thị trường Wiener Zeitung
 • Công chúng thị trường APA, ORF
 • Vấn đề đặt ra của Wiener Zeitung, APA, ORF

2.4 Thực trạng chiến lược

Một số nhóm chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo Wiener Zeitung

 • Nhom Chiến lược và giải pháp Sản phẩm/ Dịch vụ
 • Nhom Chiến lược và giải pháp Công chúng
 • Nhom Chiến lược và giải pháp Thị trường
 • Nhóm Chiến lược và giải pháp Thương hiệu
 • Nhom Chiến lược và giải pháp Chính sách Đối nội & Đối ngoại

Một số chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường APA, ORF (đơn vị tham chiếu)

2.5 Kinh nghiệm và đề xuất khung lí thuyết mới

Một số kinh nghiệm chung về nghiên cứu chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông

 • Nhóm Chiến lược và giải pháp Sản phẩm/Dịch vụ
 • Nhóm Chiến lược và giải pháp Công chúng
 • Nhóm Chiến lược và giải pháp Thị trường
 • Nhóm chiến lược và giải pháp Thương hiệu
 • Đối với nhóm Chiến lược và giải pháp Chính sách Đối nội & Đối ngoại

Một số kinh nghiệm cho Việt Nam

Một số dự báo về xu hướng phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông

 • Xu hướng phát triển công chúng thị trường
 • Xu hướng phát triển mối quan hệ giữa công chúng thị trường và đơn vị/ doanh nghiệp báo chí – truyền thông

Đề xuất khung lý thuyết mới  

 • Lý thuyết “Tháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông”
 • Lý thuyết Mô hình các nhóm chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông
 • Lý thuyết “Quy trình áp dụng các nhóm chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông”

3. Kết luận 

Luận án đã nghiên cứu các vấn đề lý thuyết liên ngành giữa báo chí học và kinh tế học, liên quan đến đề tài nghiên cứu. Sau đó, sử dụng các công cụ lý thuyết đó phân tích/ soi chiếu thực trạng hoạt động kinh doanh – các nhóm chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo WZ (đơn vị tham chiếu APA, ORF), để thấy được sự phát triển, “trẻ hóa” và thành công của WZ (1703) (một trong những tờ báo lâu đời nhất thế giới còn hoạt động và trở thành tập đoàn). Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất khung lý thuyết mới, nhằm làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn báo chí – truyền thông nói chung, cho ngành báo chí – truyền thông Việt Nam, Cộng hòa Áo nói riêng, trong quá trình hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyen Thi Bich Yen (2016). (Management Affairs and Author ). Strategies for the Development of Market Audience – a Vietnamese view on Austrian media. Hanoi Media Day’s in Vienna, 17-18 Juni 2016. University Wien, AJC. http://www.hanoimediadays.com/.

Nguyen Thi Bich Yen (2012). Vietnam und Osterreich: 40 Jahre diplomatische Beziehungen “Ein freundliches Gespräch”. Dossier spezial Wiener Zeitung.

Nguyen Thi Bich Yen (2010). (Editorial Council – Member). Dossier 1000 Jahre Ha noi, Wiener Zeitung, Austria.

Nguyễn Thị Bích Yến (2016), “Ba lý thuyết chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo chí – truyền thông”, Báo chí 30 năm đổi mới – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Hội thảo quốc gia, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, tr129-134, tháng 12/2016, Hà Nội…

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận án Tiến sĩ Báo chí học trên —

XEM ONLINE

Tải Luận án Chiến lược và giải pháp phát triển công chúng thị trường báo Wiener Zeitung – Cộng hòa Áo – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*