Tải Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ – Word, PDF (Miễn phí)

1. Mở đầu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Trong điều kiện nền kinh tế đang trên đà phục hồi sau suy thoái, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội nói chung và Công ty cổ phần vật tư thiết bị toàn bộ nói riêng đã và đang cố gắng khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Để đạt được những yêu cầu đặt ra cho các bước phát triển của công ty, thì công tác kế toán doanh thu phải được nâng cao để cung cấp thông tin chính xác cho các nhà quản trị. Xuất phát từ những lý do trên tôi đã chọn nghiên cứu đề tài:”Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ “.

1.2 Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Qua quá trình khảo sát một số đề tài liên quan đến kế toán doanh thu, tôi thấy đây là vấn đề được quan tâm nghiên cứu trên nhiều góc độ, nhiều đối đượng và nhiều loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên chưa có đề tài nào nghiên cứu, phân tích và đưa ra giải pháp, đề xuất về hoàn thiện kế toán doanh thu về công ty chuyên kinh doanh về lĩnh vực vật tư, thiết bị, kinh doanh vận tải như tại công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

1.3 Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu về mặt lý luận: Luận văn hệ thống hoá và làm rõ những lý luận cơ bản về kế toán doanh thu tại các doanh nghiệp nói chung.

Bạn đang xem: Tải Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ – Word, PDF (Miễn phí)

Mục tiêu về mặt thực tiễn: Đề tài nghiên cứu và trình bày một cách khái quát, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu tại công ty cổ phần Vật tư và thiết bị toàn bộ, từ đó đưa ra các kết luận và một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu tại công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ dưới góc độ kế toán tài chính và góc độ kế toán quản trị.

1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề về kế toán doanh thu trong doanh nghiệp

Phạm vi nghiên cứu: kế toán doanh thu tại công ty cổ phần Vật tƣ và Thiết bị toàn bộ

1.5 Các câu hỏi đặt ra trong quá trình nghiên cứu

Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu là gì?

Thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vât tư và Thiết bị toàn bộ có những ưu điểm và hạn chế như thế nào?

Cần có những giải pháp nào để khắc phục những vấn đề còn tồn tại nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ, đảm bào phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và phù hợp với quy định của các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu

Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp

 • Doanh thu và vai trò, nhiệm vụ của kế toán doanh thu trong doanh nghiệp
 • Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế
 • Kế toán doanh thu dưới góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị

2.2 Thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

 • Tổng quan về Công ty Cổ phần Vật tư và thiết bị toàn bộ
 • Thực trạng kế toán doanh thu của Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị toàn bộ

2.3 Kết quả nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ

 • Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ
 • Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư và thiết bị toàn bộ 
 • Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ
 • Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ 
 • Hạn chế của luận văn và hướng phát triển nghiên cứu trong tương lai

3. Kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện kế toán doanh thu luận văn đã hoàn thành được một số vấn đề cơ bản sau: 

 • Luận văn đã hệ thống, trình bày những vấn đề lý luận chung về kế toán doanh thu trong các doanh nghiệp.
 • Luận văn đã trình bày khái quát và phân tích, đánh giá thực trạng kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.
 • Luận văn đã nêu rõ sự cần thiết, các yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ tài chính (2014) Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (2010), Giáo trình kế toán tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội

GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (chủ biên), (2010), Giáo trình chuẩn mực kế toán quốc tế (nghiên cứu tổng hợp và tình huống), nhà xuất bản Tài chính

GS.TS Ngô Thế Chi, TS Trương Thị Thủy, (2010), Giáo trình kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ, nhà xuất bản Tài chính

Nguyễn Văn Công (2006), Lý thuyết và thực hành Kế toán tài chính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

— Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ kinh tế trên —

XEM ONLINE

Tải Hoàn thiện kế toán doanh thu tại Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ – Word, PDF (Miễn phí)

[download]

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*